PREVIOUS FREE PAGES BLOG

PREVIOUS FREE PAGES BLOG
DIPLOMATIC FREE PAGES - click image

MANLIORussia's President Vladimir Putin sat down with three Arab-language media,
including RT Arabic, to discuss Russia's policies and ties in the Middle East and beyond,
as well as a looming arms race with the US and NATO's expansion.


Wednesday, October 31, 2018

RU -- Право Правительства Латвии на Ответ

Право Правительства Латвии на Ответ


После публикации 18 сентября 2018 года статьи Манлио Динуччи «Новый железный занавес» правительство Латвии через свое посольство в Риме обратилось с письмом к редакторам Il Manifesto. Манлио Динуччи ответил, а Тьерри Мейссан добавил эту переписку в контекст статьи.

ВОЛЬТЕР СЕТЬ 11 | ОКТЯБРЯ 2018
Легально разрешенный марш в честь Латвийских СС.
Письмо Латвийского Посла в Риме
5 Октября, 2018
N. IT-26365

Господа,

Я хотела бы сослаться на статью о Латвии под названием «Искусство ведения войны - Латвия, новый железный занавес» Манлио Динуччи, опубликованную в Il Manifesto, издание от 18 сентября 2018 года. Учитывая важность и неприкосновенность свободы мнений как фундаментальное право, я считаю необходимым уточнить некоторые аспекты, связанные с официальной позицией и информацией о Латвии.

Tuesday, October 30, 2018

TUR -- Manlio Dinucci -- İtalya-Rusya masasındaki taş konuk


Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
İtalya-Rusya masasındaki taş konuk

yazan Manlio Dinucci

 ENGLISH FRANÇAIS  ITALIANO  PORTUGUÊS ROMÎNA  

« Belli başlı bölgesel krizlere çözüm bulmak için elzem olan Rusya Federasyonu gibi stratejik bir ortakla karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum »: bu sözleri, 24 Ekimde Moskovada Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Guiseppe Conte söylüyor. Çözülmesi gereken temel sorun diye altını çizdikten sonra « Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkinin temellerini tartışılır hale getiren Ukraynadaki krizdir ». Ancak « Avrupanın yaptırımlarına yol açan nedenlerin hala geçerliliğini korumasına karşın ki bu araç en kısa sürede aşılmalıdır », İtalya ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler « mükemmel » durumdadır.
Bu açıklamalar, 2016 yılında Sen Petersburg’ta Başbakan Matteo Renzinin, yuvarlak masada Devlet Başkanı Putin önünde sarf ettiği sözleri anımsatmaktadır: « Soğuk Savaş sözcüğü artık tarihten ve gerçeklikten silinmiştir. AB ve Rusya, çok iyi komşular haline gelmelidir ». Bu açıklamalar, gerilimi azaltma düşüncesiyle Moskova tarafından diplomatik olarak yeniden kullanılmakta ve çoğaltılmaktadır: « 360 derece ziyaret »ten söz eden Rus Sputnik ajansının 25 Ekim tarihli başlığı « Conte Moskovada, Rusya ile ittifak her zamankinden daha güçlü ». Gerçekteyse bu ziyaret 180 derecelik olmuştur, çünkü Conte (2016’da Renzi’nin yaptığı gibi) kendini, ziyareti Rusya ile imzalanan ekonomik anlaşmalarla sonuçlandıran Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin hükümet başkanı olarak sundu. Başbakan, İtalyanın, Contenin « neredeyse eşleştirme gibi olan bir stratejik işbirliği » geliştirdiği ve « ayrıcalıklı müttefik » olarak kabul ettiği ABDnin komutası altındaki NATOnun bir parçası olduğu gerçeğini görmezden geldi.
Dolayısıyla İtalya-Rusya masasında, İtalyanın dümen suyunda olduğu « ayrıcalıklı müttefik » bir taş konuk gibi oturmaktadır. Böylelikle, 25 Aralıkta yani Başbakan Contenin Moskovada İtalya-Rusya ikili ilişkilerinin durumunu « mükemmel » olarak nitelediği günün ertesi İtalyan Silahlı Kuvvetlerinin ABD komutası altında, diğer NATO ülkeleriyle birlikte Rusya’ya yönelik Trident Juncture 2018 savaş tatbikatının başladığı sessizce geçiştirildi. Tatbikatta İtalyadaki ABD ve NATO komutanlıkları ve üsleri çok önemli rol oynamaktadır. 25 Ekimde yani Başbakan Continin Moskovada Rusyayı « stratejik ortak » olarak nitelediği günün ertesi hükümetinin, Brükselde ABDnin sunduğu « istihbaratı » temel alarak oybirliğiyle Rusyayı « güvenliğimizi istikrarsızlaştırıcı bir tutumla » İNF anlaşmasını çiğnemekle suçlayan Kuzey Atlantik Konseyine katıldığı de sessizce geçiştirildi.
Conte hükümeti böylece ABD’nin İNF anlaşmasından çıkma ve Avrupada (İtalya dahil) yeniden Rusyaya yönelmiş orta menzilli nükleer füzeleri yeniden konuşlandırma planını somut olarak desteklemiş oldu. Bu füzeler, ABDnin Mart 2020’den itibaren İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda ve muhtemelen başka Avrupa ülkelerinde de Rusyaya karşı konuşlandırmaya başlayacağı yeni B61-12 nükleer bombalarına eklenecektir.
Basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Putin, açık bir şekilde ifade etti: orta menzilli ABD nükleer füzelerini konuşlandırmayı kabul edecek olan Avrupa ülkeleri kendi güvenliklerini tehlikeye atacaklardır, çünkü Rusya bunlara karşılık vermeye hazırdır. Conte, « İtalyanın bu anlaşmayı kaygıyla izlediğini ve bir diyalog penceresinin açılması için elinden gelen çabayı harcayacağını » belirtti.
Bu çaba, Rus komuta merkezlerinin bulunduğu sığınakları imha etmek üzere delici yeteneğe sahip ABD komutası altındaki yeni B61-12 nükleer bombalarına ev sahipliği yapmaya ve kullanmaya hazırlanılırken ortaya konulmaktadır.
Il manifesto, 30 EKİM 2018 
Çeviri: Osman Soysal
Courtesy: Réseau VoltaireNO WAR NO NATO

Manlio Dinucci

Coğrafyacı ve jeo-politikçi. Yayınlanan son eserleri:  Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

EN -- Manlio Dinucci -- The Art of War -- The Stone Guest at the table with Italy and Russia

Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
« THE ART OF WAR »
The Stone Guest at the table with Italy and Russia
by Manlio Dinucci
« I consider it very important for us to meet a strategic partner like the Federation of Russia, and also necessary, in order to work out solutions to the main regional crises » - such was the statement by Prime Minister Giuseppe Conte at the joint Press conference following his meeting with Vladimir Putin on 24 October in Moscow. A fundamental question which has to be resolved, he emphasised, is « the crisis in Ukraine, which has provoked discussion about the basis of the relations between the European Union and Russia ». But, « despite the persistence of the reasons that led to the European sanctions, an instrument which must be abandoned as soon as possible », the bilateral relationship between Italy and Russia remains « excellent ».
These declarations bring to mind those of Prime Minister Matteo Renzi during a round table with President Putin in Saint Petersbourg in 2016 : « The term Cold War is now absent from History and also from reality. The EU and Russia should be excellent neighbours ». These declarations were borrowed by diplomats and amplified by Moscow, in an attempt to reduce tension : « Conte in Moscow, the alliance with Russia is stronger than ever », was the 25 October headline of the Russian Press agency Sputnik, which spoke of a « 360-degree visit ». In reality, it was a 180-degree visit, because Conte (like Renzi in 2016) presented himself as the head of a member state of the European Union, and restricted his visit to economic agreements with Russia. The Prime Minister avoided mentioning the fact that Italy is a member of NATO, under command of the United States, a country  that Conte's government considers as a « privileged ally », with which he has established « a strategic  cooperation, almost a twin partnership ».
Thus, at the table with Italy and Russia was seated the Stone Guest, the « privileged ally » closely followed by Italy. So nothing was said about the fact that on 25 October - the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified the state of bilateral relations between Italy and Russia as « excellent » - Italian armed forces began the war game Trident Juncture 2018 with other NATO  forces, under US command, and directed against Russia. This an exercise in which the US and NATO bases in Italy play a major part. There was no mention either of the fact that on 25 October – the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified Russia as a « strategic partner », his government, in Brussels, participated in the North Atlantic Council which, on the basis of « information » supplied by the USA, unanimously accused Russia of violating the INF Treaty with « behaviour destabilising for our security ».
The Conte government thus supported de facto the US plan to abandon the INF Treaty and once again to deploy in Europe (including Italy) medium range nuclear missiles pointed at Russia. These missiles will be added to the new B61-12 nuclear bombs that the United States will begin to deploy, as from March 2020, in Italy, Germany, Belgium, Holland and probably other European countries, always with an anti-Russia objective.
At the Press conference, responding to a journalist, Putin was very clear – the European countries which accept to deploy US medium range nuclear missiles on their territory would be endangering their own security, because Russia would be ready to riposte. Conte assured that « Italy lives with the anxiety of this conflict and will do everything possible to ensure that a window for dialogue remains open ».
One supposes that this is what he is doing - by preparing to house and use, under US command, the new B61-12 nuclear bunker-buster bombs to destroy Russian underground facilities and command centres.
Il manifesto, October 2018

Translator: Pete Kimberley

Courtesy: Réseau Voltaire NO WAR NO NATO


Manlio Dinucci

Geographer and geopolitical scientist. His latest books areLaboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

RO-- Manlio Dinucci -- Arta Razboiului -- Invitatul Fantoma la întîlnirea Italia -Rusia


Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.

Arta Razboiului

Invitatul Fantoma la întîlnirea Italia -Rusia

Manlio Dinucci

 “Consider foarte important confruntar un partener strategic asa cum este Federatia Rusa, necesar pentru a descoperi solutii pentru principalele crize regionale”- a spus Primul Ministru Conte în conferinta de presa comuna, la sfîrsitul reuniunii cu Presedintele Putin, pe 24 Octombrie, la Moscova. Problema fundamentala care trebuie sa fie rezolvata -a subliniat – este”criza în Ucraina, care a pus în discutie bazele relatiei între Uniunea Europeana si Rusia”. Însa, “în ciuda permanentei motivelor care au dus la sanctiunile europene, instrument care va fi depasit cît mai rapid posibil”, starea relatiilor bilaterale între Italia si Rusia, este Excelenta”.

Declaratii care reamintesc pe cele ale Primului Ministru Renzi, într-un scenariu de discutie cu Presedintele Putin, la St. Petersburg, în 2016: “Termenul Razboiul Rece se gaseste afara din contextul Istoriei si al realitatii. Uniunea Europeana si Rusia trebuie sa fie vecini excelenti”. Declaratii care sunt reluate si amplificate, în mod diplomatic, de Moscova, într-o tentativa de a scadea tensiunile: Conte, la Moscova, de fiecare data mai puternica, alianta cu Rusia”, intituleaza agentia rusa ‘Sputnik’, pe 25 Octombrie, vorbind despre “o vizita de 360 de grade”. A fost în realitate, o vizita de 180 de grade, deoarece Conte (ca si Renzi, în 2016) sa prezentat ca Sef al Guvernului unei tari al Uniunii Europene, finalizînd vizita cu acorduri economice cu Rusia.

Primul Ministru a omis faptul ca Italia face parte din NATO, sub comanda Statelor-Unite, tara pe care Guvernul Conte o considera “aliatul privilegiat”, cu care a stabilit “o cooperare strategica, aproape o înfratire”. La întîlnirea Italia-Rusia, deci, a luat loc, ca ‘invitat fantoma’, “aliatul privilegiat” sub îndrumarea caruia se situeaza Italia.

În acest mod, a fost trecut sub tacere faptul ca, pe 25 Octombrie – o zi mai tîrziu dupa ce Primul Ministru, la Moscova, definise ca “excelenta” starea relatiilor bilaterale Italia-Rusia – fortele armate începusera, sub comandoul SUA, împreuna cu cele ale celorlalte tari apartinînd lui NATO, exercitiul de razboi Trident Juncture 2010, îndreptat spre Rusia. Exercitiu în care comandourile si bazele SUA/NATO, în Italia, dezvoltasera un rol de o importanta primordiala.

De asemenea a fost trecut sub tacere faptul ca, pe 25 Octombrie – o zi dupa ce Primul Ministru Conte, la Moscova, definise Rusia ca “partener strategic”; – la Bruxelles, guvernul sau participa la Consiliul Atlanticului de Nord, care în unanimitate acuza Rusia, conform “informatiilor” furnizate de Statele-Unite, de a viola Tratatul INF cu un “comportament destabilizator pentru siguranta noastra”. Guvernul Conte a sprijinit astfel, planul Statelor-Unite, de a iesi din Tratatul INF, si de a instala din nou în Europa (inclusiv în Italia) rachete nucleare de distanta intermediara, îndreptate spre Rusia. Acelorasi rachete li se vor alatura noile bombe nucleare B61-12, pe care Statele-Unite vor începe sa le instaleze începînd din luna Martie 2020, în Italia, Belgia, Olanda, si probabil, în alte tari europene, în functie anti-rusa.

La conferinta de presa, ca raspuns unui jurnalist, Putin a clarificat ca tarile europene care vor accepta sa instaleze rachete nucleare de distanta intermediara pe teritoriile lor, vor pune în risc propria lor siguranta, pentru ca Rusia va fi gata sa raspunda.

Conte a asigurat ca “Italia înfrunta cu neliniste aceasta discordie, si va face totul pentru ca sa se mentina deschisa asupra acesteia, o fereastra de dialog”. Ceea ce si face, pregatindu-se sa gazduiasca si sa utilizeze, sub comandoul SUA, noile bombe nucleare B61-12, cu capacitate de patrundere, pentru a distruge bunkerele centrelor de comanda ruse.

Il manifesto, 30 Octombrie 2018

Traducere: Light Journalist


 NO WAR NO NATO

Geografo si geopolitolog. Ultimele lucrari publicate: Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

Imagem

PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental
Pigeon's comment: I'm very lucky to have the chance to meet my leader
 ...


ÍNDICE


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

THE PUTIN INTERVIEWS


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html


FOX NEWS

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


MANLIO DINUCCI -- NO WAR NO NATO

putin

Açores


Subtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


URGENT IMPORTANT -- FINANCIAL ASSISTANCE NEEDED FOR A YOUNG BOY 14 Y OLD WITH BRAIN CANCER

Dear Friends,

I have never asked any money/donations for myself in my blogs (400) but this is an exceptional emergency. Please help the best you can to assist Isabelle, our French Coordinator, to alleviate as much as possible her step son's health condition.You can donate through Kees De Graaff

Type your recurring amount here:


PayPal


The email address connected with Kees Paypal account is keesdegraaff@gmail.com

Many thanks from the heart to all of you.PUTIN FRENCH2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.

BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROMANIAN, PORTUGUESE

PRESIDENT

Labels

“Full Spectrum Dominance” 21st Century Wire 7 APRIL 70 GODINA NATO-a: KONTINUIRANI RAT 9/11 911 A Arte da Guerra A BRAMERTON A GUERRA NUCLEAR A. Orlov A.C. Abayomi Azikiwe ABIZAID ABOGADOS ABOGADOS PROGRESISTAS DE ESPAÑA Acción secreta activism Adam GArrie ADL Afghanistan Africa Ajamu Baraka AL-ASSAD AL-HUSAINI Alberto Bradanini Aleksandar PAVIC Alemanha ALENA alex gorka Alex Lantier Alexander Azadgan ALEXANDER COCKBURN ALEXANDER DUGIN ALEXANDER KUZNETSOV Alexandra Bruce Alexandre Artamonov Alexandre Cazes ALEXIS Alfred McCoy ALLARME PER LA CRESCENTE TENSIONE INTERNAZIONALE Allies Ambasciatore della Lettonia AMBASSADRICE DE LETONNIE Ambrose Evans-Pritchard AMLO an Greenhalgh Ana de Sousa Dias ANA SOUSA DIAS ANASTASOV Anatol Lieven Andre Vltchek ANDREI AKULOV Andrew Griffin Andrew Korybko Andrew P. Napolitano Andrey Afanasyev animals Ann Diener Ann Wright Anna Hunt ANNA KURBATOVA Anna Von Reitz Anne Speckhard Ph. D. Anne Speckhard PH. D ANONYMOUS PATRIOTS Anti-Media News Desk António Guterres Antony C. Black ap APEC APRIL 7 Arab NATO aRABIC Arabische NAVO ARAM MIRZAEI Argentina Ariel Noyola Rodríguez ARJUN WALIA ARMENIAN arrested Asaf Durakovic Asia Asma Assad ASMOLOV ASSANGE Australia AUTOPSY Avelino Rodrigues AVNERY BAKER balfour BAN ALL NUCLEAR WEAPONS bankers BAOFU barcelona Barrett Brown Bashar al-Assad Basi americane Baxter Dmitry BECKER Before it's News BEGLEY Belshmare BERGER BILDERBERG 2019 BILL GATES BILL SARDI Binoy Kampmark Bio-chemical Warfare BOGDANOV books about war Brazilian BRENNAN Brexit BRIAN CLOUGHLEY briefing Bruce Cagnon Bruce Gagnon BULGARIAN Bush family BUTLER By Jack Heart & Orage By Prof Michel Chossudovsky CABRAS CAMP DARBY cancer capitalismo CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 CAPÍTULO SETE Captagon Carey Wedler Carla Stea CAROL ADL CARTA ABERTA CARTALUCCI Casques Blancs CASTELLANO CATALUNHA Catherine Austin Fitts CATHY O'BRIEN cats cavaquismo CEI 70 DE ANI AI NATO: DIN RAZBOI ÎN RAZBOI CFO of Huawei CHAPTER TEN Chelsea Manning CHEMICAL WEAPONS CHEMICHAL WEAPONS Chi sono gli incendiari di petroliere CHIESA CHINA Chine CHINESE Choice and Truth Chossudovsky Chris Cole CHRIS HEDGES Christchurch Christopher Black CIA CIMEIRA DE VARSÓVIA CINA Claire Bernish Clima clinton CNN Collective Evolution colonialismo coloured revolutions. elections meddling Comitato No Guerra No Nato Comunidad Saker Latinoamérica Condolences from the President of the Russian Federation CONVEGNO INTERNAZIONALE CONVEGNO INTERNAZIONALE PER IL 70° DELLA NATO CONVENÇÃO INTERNACIONAL DO 70º ANIVERSÁRIO DA NATO CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ PENTRU A 70-A ANIVERSARE A NATO-ULUI CONVERSATIONS WITH PUTIN COOK coordinamento COREIA DO NORTE Corey Feldman cost of war COUNTER PUNCH counterpunch Covert Action Craig McKee Craig Murray Crimes against Humanity crise dos refugiados CROATIAN CUNNINGHAM CURENT CONCERNS CURRENT CONCERNS CZECH DAMAS Damasco Daniel Ellsberg Daniel Lazare Daniel McCARTHY Daniele Ganser DANISH DANSK Darius Shahtahmasebi DARK JOURNALIST DARK JOURNALISTt DAVE WEBB DAVID HOROVITZ David Krieger David Krieger. Martin Luther King David Lemire David STERN David Swanson DAVIDSWANSON Deal of Century DEAN Dean Henderson Declaração de Florença Declaration of Florence Deena Stryker Deep State Defense Pact Denali dependência Der Krieg gegen Jugoslawien desigualdades Desinformação Mediática Deutsch Devin Nunes Dichiarazione di Firenze Die Kunst des Krieges DINNUCI DINUCCI DIPLOMACY DISCOURS À l'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE discurso de Walid Al-Moualem Dmisa Malaroat DMITRIY SEDOV Dmitry Minin DMITRY ORLOV DOCUMENTARY AND DRAMATIC FILMS ON NUCLEAR WEAPONS Dollar Domenico Losurdo DOMÍNIO DA UNIVERSALIDADE Donald Trump doni DONINEWS Dr. Kevin Barrett Dublin DUFF DUGIN e-commerce economia ECONOMICS Économie mondiale Ed Dames EDITOR'S CHOICE EDWARD SNOWDEN EINLADUNG ZUR INTERNATIONALEN KONFERENZ ZUM 70-JÄHRIGEN JUBILÄUM DER NATO El Periodico ELECTION Eliason ELISABETE LUIS FIALHO Eliseo Bertolasi Embaixatiz da Leónia Embajadora de Letonia EMBASSY OF ECUADOR EMMONS EN -- INVITATION TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF NATO END FACTORY FARMING endgahl energia solar ENGDAHL English entrevista Environnement Eric S. Margolis Eric Zuesse ERKLÄRUNG VON FLORENZ ESCOBAR Español estado estado-nação EU EUA Europa EUROPE Eva Bartlett Evan at Fight for the Future Evgeny Baranov Expulsion of Russian Diplomats Over Skripal Case F-35 F. William Engdahl facebook fake news Fake News Awards Fallujah FALTA DE IMPARCIALIDADE FANG Farage farewell address FARSI Fattima Mahdi FBI FEDERICO PIERACCINI Felicity Arbuthnot FERRIS Field McConnell finance Finian Cunningham Finnian Cunningham FINNISH FIRENZE First International Conference Against US/NATO Foreign Military bases FIRST PERSON FLUORIDATION FMI Follhas FORBIDDEN KNOWLEDGE TV forbidden nowledge FÓRUM ECONÓMICO ORIENTAL Foster Gamble four horsemen FR -- LES 70 ANS DE L'OTAN: DE GUERRE EN GUERRE Fr. Andrew Phillips FRANÇA FRANÇAIS FRANCESCA CHAMBERS FRANCESCO CAPPELLO Francesco Colafemmina FREE AHED TAMINI FREE Julian Assange FREE PAGES FREE PDF Freeman FRENCH FRISK FULFORD FULL SPECTRUM DOMINANCE Fuller G-20 G20 G20 SUMMIT Galima Galiullina Galima Galiullina GALLAGHER Gareth Porter GARY NORTH Gás natural Gaza General Flynn genocide geopolítica George Gallanis George Szamuely GERMAN German. Manlio Dinucci GERMANOS GHOUTA Ghouta Oriental Gilad Atzmon Gilbert Doctorow Giulietto Chiesa Gladio Glen Greenwald Glenn Greenwald Global Economy GLOBAL RESEARCH GLOBAL RESEARCH NEWS HOUR global warming globalização GMO GMO's REVEALED GMOS Gold google GORBACIOV AL CONVEGNO DI FIRENZE SULLA NATO GORDON GORDON DUFF GOUTHA Graham E. Fuller Graham Vanbergen GRAZIA TANTA GREENHALGH GREENWALD Greg Hunter Gregory Copley GRETE MAUTNER GRUPO BILDERBERG Guerra alla Jugoslavia guerra comeercial GUERRA NUCLEAR GUERRA NUCLEARE Guest Contributions GUEST CONTRIBUTORS GUNNAR GUTERRES HAARP HAGOPIAN Hakan Karakurt health HEGEMONIA USA HELLENIC Herbert McMaster HERMAN HERNÂNI CARVALHO hill HILLARY CLINTON HIROSHIMA História History hollywood HONG KONG http://www.independent.co.uk/ http://www.northcrane.com/ http://www.salem-news.com/ http://yournewswire.com/ HUAWEI HUDON HUDSON HURRICANE Ian Greenhalgh Ian Shilling ideeCondividi INAUGURATION INBJUDAN TILL EN INTERNATIONELL KONFERENS INFÖR NATO´S 70-ÅRSDAG INCÊNDIOS INDEPENDÊNCIA Índia INF TREATY Inform Clear House INTERNATIONAL CONFERENCE IN FLORENCE INTERNATIONAL CONFERENCE IN FLORENCE Italy INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF NATO INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF NATO INTERNATIONALE KONGRES FOR 70 ÅRS DAGEN FOR NATO’S OPRETTELSE INTERNATIONATIONAL CONFERENCE Internet INVITACIÓN PARA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DEL 70º ANIVERSARIO DE LA NATO INVITATION À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LE 70ème ANNIVERSAIRE DE L'OTAN/NATO INVITO IODINE IRAN Irão Iraq war Iraque IRRAN Isaac Davis ISIS Israel Israeli mass murder IT -- Manlio Dinucci -- L'arte della guerra -- Le 70 candeline (esplosive) della Nato IT – Manlio Dinucci – L’arte della guerra -- Hong Kong Itália ITALIAN ITALIANO Italy ITULAIN Ivan Blot JACQUES CHIRAC Jacques Sapir Jacy Reese JALIFE-RAHME JAMES James A. Lucas James Angleton James Comey JAMES CORBETT JAMES GEORGE JATRAS James ONeil JAMES PETRAS JAMES RISEN Jane Grey JAPANESE Japão Jay Greenberg Jean Perier Jean Périer Jean-Claude Paye Jean-Luc Melenchon JEFF SESSIONS JEFFREY EPSTEIN JEFFREY SMITH JEFFREY ST. CLAIR JEFFREY ST. CLAIR - ALEXANDER COCKBURN Jews JEZEBEL JFK JILL STEIN Jim W. Dean Jimmy Carter Joachim Hagopian Joan Roelofs Johan McCain John Bolton john McCain JOHN PILGER John Podesta John W. Whitehead JONAS E. ALEXIS Jonas E. Alexis. VETERANS TODAY Jonathan Marshall JONES Jordânia JOSÉ GOULÃO Joseph Thomas jubilados Jugoslávia JULIAN ASSANGE JULIAN ROSE Justin Raimondo KADI Kadir A. Mohmand Kadyrov kalee brown Karen Kwiatkowski Karine Bechet-Golovko KATEHON KATHEON Katherine Frisk Ken O’Keefe Kenneth P. VOGEL Kerch Strait kerry KERRY BOLTON Kerry Cassidy Kerry Picket Kevin Barret. VT Khashoggi Kim Petersen KIMBERLEY KINZER KIRYANOV KOENIG Konstantin Asmolov KORYBKO KORZUN KREMLIN LIST Krum Velkov KURDS l'arte de la guerra L'arte della guerra L’arte della guerra L’incendie de la cathédrale Notre-Dame La corsa al dominio dello Spazio La course à la domination de l’Espace Larry Chin Latvian Ambassador Lauréat du Club de Periodistas de México Laurent Gerra lavr LAVROV LAW AND JUSTICE Le Monde LE PARISIEN Le Saker Francophone LENDMAN LESIN Líbano Líbia LIBRI CONTRO LA GUERRA LIBRO APERTO Lionel Shriver Livorno LOFGREN LVOV MACMILLAN macron Maidan Makia Freeman MANAGEMENT MANLIO Manlio Dinucci Manlio Dinucci - Manuel Ochsenreiter Mar del Plata Marco Cassiano MARCUS WEISGERBER MARGARET KIMBERLEY Margarita Simonyan Margherita Furlan MARIA BUTINA MARIA BUTINA FUND MARIA ZAKHAROVA Mark Citadel Mark Taliano Markus Frohnmaier Martin Berger Martin Hurkes Martin Luther King MARUSEK MARY BETH SULLIVAN Matt Agorist Matt Peppe MATTEO rRENZI MATTHEW COLE MATTHEW JAMISON May McCain MCLAUGHLIN Media Disinformation Meetings of NATO Ministers of Defence MEGYN KELLY MÉLENCHON MELKULANGARA BHADRAKUMAR memo Memorial day Meng Wanzhou MERCOURIS MEU COMENTÁRIO MEXICO MEYSSAN MIC - MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX MICHAEL AVERKO Michael Brenner Michael Hudson MICHAEL JABARA CARLEY Michael S. Rozeff Michael T. Klare MICHEL CHOSSUDOVSKY Michel Raimbaud Middle East MIG video mike harris Mike Pence Mike Pompeo Mike Whitney Militarization and WMD militarized budget MINA Mint Press News MintPressNews MIRANDA Misión Verdad MISSEIS NUCLEARES NA EUROPA missiles nucleaires en Europe MKULTRA Mohamed Mokhtar Qandiel MOHMAND Montenegro MOON OF ALABAMA moonofalabama MORENA MOST DAMAGING WIKILEAKS Mouna Alno-Nakhal NA PRIMEIRA PESSOA nacionalismo NAFTA NÃO À GUERRA NÃO À NATO national archives NATIONAL SECURITY ARCHIVE National Security Strategy NATO NATO & NUKES NATO Araba NATO EXIT NATO GENNEM 70 ÅR: VEDVARENDE KRIG NATO Trident Juncture 2018 Nazis NED NEDERLANDS NEIL KEENAN NEO neoliberalismo NEW VIDEO New World Order NEWS DESK Nicholas Nicholaides Nick Turse NIKANDROV nikki haley Nile Bowie NISSANI NO WAR NO NATO Noam Chomsky NOR NORMAN SOLOMON NORSK NORTH KOREA NORWEGIAN NOVOROSSIA novorussia NSA BUILDINGS nuclear Nuclear arsenal NUCLEAR MISSILES AGAINST USA NUCLEAR MISSILES IN EUROPE NUCLEAR WAR NUCLEAR WEAPONS IN SPACE NUKES Nuremberg NYTIMES obama obamas Observatório da Guerra e do Militarismo Obstruction of Justice Oil Oliver Stone Olivier Renault ONU OPEN LETTER ORLOV OSCAR FORTIN Osservatorio sulla presenza USA in Italia ouro OWoN Team Palestina PALESTINE Palestinians PANDORA TV PARRY Patrick Iber Patrick J. Buchanan Patrick Martin PAUL CRAIG ROBERTS Paul Fitzgerald Paul R. PILLAR Paul Street PAYE Paz PCR peace Pedro Bustamante pedrógão grande PEPE ESCOBAR Peter Dale Scot Peter Dale Scott Peter Koenig PETER KORZUN Petition PETRAS Petrodollar Ph.D Phil Butler PICCARD Pierre Farge PILGER PISKORSKI Plenary session of the Eastern Economic Forum PODESTA Police State & Civil Rights POLISH POLSKI Pompeo Pope Francis Porte-parole du Comitato No Guerra No Nato Portugal PORTUGUÊS PORTUGUESE Poutine POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU K PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA NATO PRAVDA prc premIo dal Club de Periodistas de México Prémio Internacional de Análise Geoestratégica Premio Internacional de Análisis Geostratégico Premiul Internațional de Analiză Geostrategică preservação ambiental Presidential Address to Federal Assembly Presidential Address to the Federal Assembly PRESTON JAMES Prof Michel Chossudovsky Prof Rodrigue Tremblay Project Veritas projecto Secasol PSYOP Público PUERTO RICO PUTIN Putin in Italia Putin’s State of the Union PUTIN/TRUMP Putin/Trump meeting PYOTR ISKENDEROV Queen Elizabeth racism Rajan Menon RAND CORPORATION Raphaël Meyssan rebecca gordon Rede des Präsidenten vor der Bundesversammlung Redmayne-Titley Relatório do 2º Trimestre RELAX remote viewing Rep. Ron Paul réseau Réseau International Réseau Voltaire Réseau Voltaire: Resources Warfare Rete Civica Livornese Contro la Nuova Normalità della Guerra Revue Défense Nationale Ricardo Vaz RICHARD DOLAN Richard Galustian Richard Labévière Richard Spencer Rick Sterling Rob Slane Rob Urie Robert Bridge Robert F. Kennedy Jr Robert J. Burrowes Robert J. O’Dowd Robert Maginnis Robert Mueller Robert O’Dowd ROBERT PARRY robert steele ROBERTS rof. Mohssen Massarrat ROLAND Roland San Juan blog ROMANIA PROTESTS ROMANIAN ROMÎNA Ron Aledo RON PAUL Ron Paul Institute Ron Unz rothschild RT Rudolph Giuliani RUDY GIULIANI RUSSIA Russia feed RUSSIA TODAY russiafeed russiagate RUSSIAN Russian Insider RUSSIAN OLIGHARCHS Russie politics Russka RUSSOPHILE Ryan Dawson Ryan Gallagher Sahra Wagenknecht SALÁRIO Salman Rafi Sheikh sana SANÇÕES sanders SANTOS SILVA Sarah Abed SCAHILL SCOTT Scott Humor Sea of Azov Sean Adl-Tabatabai SERBIAN SERGEY LAVROV Sessão Plenária do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo sessions Seth Ferris SETH RICH SHAKDAM Shane Quinn Sharon Tennison Shawn Hamilton SHEIKH sic sic notícias SIMON PARKES Síria Skripal poisoning SLOVAK SLOVENIAN SLOVENSKÝ Smith & Wesson SNOWDEN SNYDER soberania Sophie & Co Søren Korsgaard Soros SOUS NOS YEUX SOUTH FRONT South Korea SOUTHFRONT SP -- Manlio Dinucci -- «EL ARTE DE LA GUERRA»‎ La estrategia del caos dirigido Space Daily Spain SPANISH speech GERMAN MP SPEECH TO FEDERAL ASSEMBLY Speer-Williams Sputinik sPUTNICK SPUTNIK SPY STACHNIO Stalin Stanislav Petrov State of the Nation STEPHEN KARGANOVIC Stephen Kinzer Stephen Lendman Steve Pieczenik STEVE PIECZENIK: Steve Robertson Steven MacMillan STONE STORM CLOUDS GATHERING StormCloudsGathering.com Strategic Culture STRATTON STRYKER submarino ARA San Juan SUMMIT Sunagawa SUOMI SVENSKA SWEDISH Syria t T.J. COLES TAKEHON TALIANO TASS Tavolo della Pace Val di Cecina TED RALL TEREHOV Terrorismo the The American Insider The Anti-Media the coming storm The deeper state The Duran The Financial Times The Financial Times's Interview with President Putin THE INFINITE WAR THE INTERCEPT THE SAKER the true activist THERAPEOFJUSTICE Thierry Meyssan Thierry Meyssan. Syria Third Presidential Debate Tillerson TNP Treaty tom dispatch TOM ELEY Tom Engelhardt Tom Feeley TOM JOAD TomDispatch TOMGRAM Tony Cartalucci torna il Trattato di Nanchino TRADE WAR TRUCE TRE LIBRI CONTRO LA GUERRA trees True Activist TrueActivist.com trump TSUKANOVA TTIP Tukish Tulsi Gabbard TUR TURKEY Turkish TURQUIA Twitter TYLER DURDEN Udo Ulfkotte UE UITNODIGING VOOR HET INTERNATIONALE CONGRES VANWEGE HET 70e JUBILEUM VAN DE NAVO UK Ukraine Ukraine provocation Ukrainian Deserter Ukrainian Provocatian UNIÃO EUROPEIA Union of Concerned Scientists UNITED BASES OF AMERICA US bases in Greece US ELECTIONS US HEGEMO US HEGEMONY US imperialism US NATO War US NATO War Agenda USA USA bases in Greece USA ELECTION USA ELECTIONS USA Hegemony USA USE OF CHEMICAL WEAPONS USA/NATO Bases VALDAI Valentin Vasilescu Van AUKEN Vanessa Beeley VASILESCU Vault 7 Venezuela Veteran Intelligence Professionals for Sanity VETERANS VETERANS TODAY VETERNAS TODAY Victory Day video video interview VIDEO. videos VIETNAM VETERANS Viktor Mikhin VITALY CHURKIN VITOR LIMA VÍTOR LIMA Vladimir Chizhov VLADIMIR KOZIN VLADIMIR PUTIN Vladimir Safronkov Vladimir Terehov VLTCHEK VT Waking Times WANTA war Warsaw Washingtons blog WAYNE MADSEN WENDY WOLFSON – KEN LEVY WESTBERG Westmoreland wheel of misfortune WHITEHEAD Whitney Webb WIKILEAKS Wikispooks William Blum WILPF Wladimir Putin WOODS world beyond war world cup 2018 XI JIMPING Xi Jinping Yameen Khan Yanis Varoufakis YEMEN YOUNG HERO Youssef A. Khaddour Yuan Yugoslavia ZAKHAROVA ZÉ GERALDO ZEROHEDGE ZUESSE ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНВЕНЦИЮ ПОСВЯЩЕННУЮ 70й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАТО СРПСКИ 国际会议邀请 北约成立70周年纪念日 简体中文