PREVIOUS FREE PAGES BLOG

PREVIOUS FREE PAGES BLOG
DIPLOMATIC FREE PAGES - click image


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPONS’ STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH ROMÂNA

Wednesday, October 31, 2018

RU -- Право Правительства Латвии на Ответ

Право Правительства Латвии на Ответ


После публикации 18 сентября 2018 года статьи Манлио Динуччи «Новый железный занавес» правительство Латвии через свое посольство в Риме обратилось с письмом к редакторам Il Manifesto. Манлио Динуччи ответил, а Тьерри Мейссан добавил эту переписку в контекст статьи.

ВОЛЬТЕР СЕТЬ 11 | ОКТЯБРЯ 2018
Легально разрешенный марш в честь Латвийских СС.
Письмо Латвийского Посла в Риме
5 Октября, 2018
N. IT-26365

Господа,

Я хотела бы сослаться на статью о Латвии под названием «Искусство ведения войны - Латвия, новый железный занавес» Манлио Динуччи, опубликованную в Il Manifesto, издание от 18 сентября 2018 года. Учитывая важность и неприкосновенность свободы мнений как фундаментальное право, я считаю необходимым уточнить некоторые аспекты, связанные с официальной позицией и информацией о Латвии.

Tuesday, October 30, 2018

TUR -- Manlio Dinucci -- İtalya-Rusya masasındaki taş konuk


Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
İtalya-Rusya masasındaki taş konuk

yazan Manlio Dinucci

 ENGLISH FRANÇAIS  ITALIANO  PORTUGUÊS ROMÎNA  

« Belli başlı bölgesel krizlere çözüm bulmak için elzem olan Rusya Federasyonu gibi stratejik bir ortakla karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum »: bu sözleri, 24 Ekimde Moskovada Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Guiseppe Conte söylüyor. Çözülmesi gereken temel sorun diye altını çizdikten sonra « Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkinin temellerini tartışılır hale getiren Ukraynadaki krizdir ». Ancak « Avrupanın yaptırımlarına yol açan nedenlerin hala geçerliliğini korumasına karşın ki bu araç en kısa sürede aşılmalıdır », İtalya ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler « mükemmel » durumdadır.
Bu açıklamalar, 2016 yılında Sen Petersburg’ta Başbakan Matteo Renzinin, yuvarlak masada Devlet Başkanı Putin önünde sarf ettiği sözleri anımsatmaktadır: « Soğuk Savaş sözcüğü artık tarihten ve gerçeklikten silinmiştir. AB ve Rusya, çok iyi komşular haline gelmelidir ». Bu açıklamalar, gerilimi azaltma düşüncesiyle Moskova tarafından diplomatik olarak yeniden kullanılmakta ve çoğaltılmaktadır: « 360 derece ziyaret »ten söz eden Rus Sputnik ajansının 25 Ekim tarihli başlığı « Conte Moskovada, Rusya ile ittifak her zamankinden daha güçlü ». Gerçekteyse bu ziyaret 180 derecelik olmuştur, çünkü Conte (2016’da Renzi’nin yaptığı gibi) kendini, ziyareti Rusya ile imzalanan ekonomik anlaşmalarla sonuçlandıran Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin hükümet başkanı olarak sundu. Başbakan, İtalyanın, Contenin « neredeyse eşleştirme gibi olan bir stratejik işbirliği » geliştirdiği ve « ayrıcalıklı müttefik » olarak kabul ettiği ABDnin komutası altındaki NATOnun bir parçası olduğu gerçeğini görmezden geldi.
Dolayısıyla İtalya-Rusya masasında, İtalyanın dümen suyunda olduğu « ayrıcalıklı müttefik » bir taş konuk gibi oturmaktadır. Böylelikle, 25 Aralıkta yani Başbakan Contenin Moskovada İtalya-Rusya ikili ilişkilerinin durumunu « mükemmel » olarak nitelediği günün ertesi İtalyan Silahlı Kuvvetlerinin ABD komutası altında, diğer NATO ülkeleriyle birlikte Rusya’ya yönelik Trident Juncture 2018 savaş tatbikatının başladığı sessizce geçiştirildi. Tatbikatta İtalyadaki ABD ve NATO komutanlıkları ve üsleri çok önemli rol oynamaktadır. 25 Ekimde yani Başbakan Continin Moskovada Rusyayı « stratejik ortak » olarak nitelediği günün ertesi hükümetinin, Brükselde ABDnin sunduğu « istihbaratı » temel alarak oybirliğiyle Rusyayı « güvenliğimizi istikrarsızlaştırıcı bir tutumla » İNF anlaşmasını çiğnemekle suçlayan Kuzey Atlantik Konseyine katıldığı de sessizce geçiştirildi.
Conte hükümeti böylece ABD’nin İNF anlaşmasından çıkma ve Avrupada (İtalya dahil) yeniden Rusyaya yönelmiş orta menzilli nükleer füzeleri yeniden konuşlandırma planını somut olarak desteklemiş oldu. Bu füzeler, ABDnin Mart 2020’den itibaren İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda ve muhtemelen başka Avrupa ülkelerinde de Rusyaya karşı konuşlandırmaya başlayacağı yeni B61-12 nükleer bombalarına eklenecektir.
Basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Putin, açık bir şekilde ifade etti: orta menzilli ABD nükleer füzelerini konuşlandırmayı kabul edecek olan Avrupa ülkeleri kendi güvenliklerini tehlikeye atacaklardır, çünkü Rusya bunlara karşılık vermeye hazırdır. Conte, « İtalyanın bu anlaşmayı kaygıyla izlediğini ve bir diyalog penceresinin açılması için elinden gelen çabayı harcayacağını » belirtti.
Bu çaba, Rus komuta merkezlerinin bulunduğu sığınakları imha etmek üzere delici yeteneğe sahip ABD komutası altındaki yeni B61-12 nükleer bombalarına ev sahipliği yapmaya ve kullanmaya hazırlanılırken ortaya konulmaktadır.
Il manifesto, 30 EKİM 2018 
Çeviri: Osman Soysal
Courtesy: Réseau VoltaireNO WAR NO NATO

Manlio Dinucci

Coğrafyacı ve jeo-politikçi. Yayınlanan son eserleri:  Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

EN -- Manlio Dinucci -- The Art of War -- The Stone Guest at the table with Italy and Russia

Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.
« THE ART OF WAR »
The Stone Guest at the table with Italy and Russia
by Manlio Dinucci
« I consider it very important for us to meet a strategic partner like the Federation of Russia, and also necessary, in order to work out solutions to the main regional crises » - such was the statement by Prime Minister Giuseppe Conte at the joint Press conference following his meeting with Vladimir Putin on 24 October in Moscow. A fundamental question which has to be resolved, he emphasised, is « the crisis in Ukraine, which has provoked discussion about the basis of the relations between the European Union and Russia ». But, « despite the persistence of the reasons that led to the European sanctions, an instrument which must be abandoned as soon as possible », the bilateral relationship between Italy and Russia remains « excellent ».
These declarations bring to mind those of Prime Minister Matteo Renzi during a round table with President Putin in Saint Petersbourg in 2016 : « The term Cold War is now absent from History and also from reality. The EU and Russia should be excellent neighbours ». These declarations were borrowed by diplomats and amplified by Moscow, in an attempt to reduce tension : « Conte in Moscow, the alliance with Russia is stronger than ever », was the 25 October headline of the Russian Press agency Sputnik, which spoke of a « 360-degree visit ». In reality, it was a 180-degree visit, because Conte (like Renzi in 2016) presented himself as the head of a member state of the European Union, and restricted his visit to economic agreements with Russia. The Prime Minister avoided mentioning the fact that Italy is a member of NATO, under command of the United States, a country  that Conte's government considers as a « privileged ally », with which he has established « a strategic  cooperation, almost a twin partnership ».
Thus, at the table with Italy and Russia was seated the Stone Guest, the « privileged ally » closely followed by Italy. So nothing was said about the fact that on 25 October - the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified the state of bilateral relations between Italy and Russia as « excellent » - Italian armed forces began the war game Trident Juncture 2018 with other NATO  forces, under US command, and directed against Russia. This an exercise in which the US and NATO bases in Italy play a major part. There was no mention either of the fact that on 25 October – the day after Prime Minister Conte, in Moscow, had qualified Russia as a « strategic partner », his government, in Brussels, participated in the North Atlantic Council which, on the basis of « information » supplied by the USA, unanimously accused Russia of violating the INF Treaty with « behaviour destabilising for our security ».
The Conte government thus supported de facto the US plan to abandon the INF Treaty and once again to deploy in Europe (including Italy) medium range nuclear missiles pointed at Russia. These missiles will be added to the new B61-12 nuclear bombs that the United States will begin to deploy, as from March 2020, in Italy, Germany, Belgium, Holland and probably other European countries, always with an anti-Russia objective.
At the Press conference, responding to a journalist, Putin was very clear – the European countries which accept to deploy US medium range nuclear missiles on their territory would be endangering their own security, because Russia would be ready to riposte. Conte assured that « Italy lives with the anxiety of this conflict and will do everything possible to ensure that a window for dialogue remains open ».
One supposes that this is what he is doing - by preparing to house and use, under US command, the new B61-12 nuclear bunker-buster bombs to destroy Russian underground facilities and command centres.
Il manifesto, October 2018

Translator: Pete Kimberley

Courtesy: Réseau Voltaire NO WAR NO NATO


Manlio Dinucci

Geographer and geopolitical scientist. His latest books areLaboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

RO-- Manlio Dinucci -- Arta Razboiului -- Invitatul Fantoma la întîlnirea Italia -Rusia


Meeting with Prime Minister of Italy Giuseppe Conte.

Arta Razboiului

Invitatul Fantoma la întîlnirea Italia -Rusia

Manlio Dinucci

 “Consider foarte important confruntar un partener strategic asa cum este Federatia Rusa, necesar pentru a descoperi solutii pentru principalele crize regionale”- a spus Primul Ministru Conte în conferinta de presa comuna, la sfîrsitul reuniunii cu Presedintele Putin, pe 24 Octombrie, la Moscova. Problema fundamentala care trebuie sa fie rezolvata -a subliniat – este”criza în Ucraina, care a pus în discutie bazele relatiei între Uniunea Europeana si Rusia”. Însa, “în ciuda permanentei motivelor care au dus la sanctiunile europene, instrument care va fi depasit cît mai rapid posibil”, starea relatiilor bilaterale între Italia si Rusia, este Excelenta”.

Declaratii care reamintesc pe cele ale Primului Ministru Renzi, într-un scenariu de discutie cu Presedintele Putin, la St. Petersburg, în 2016: “Termenul Razboiul Rece se gaseste afara din contextul Istoriei si al realitatii. Uniunea Europeana si Rusia trebuie sa fie vecini excelenti”. Declaratii care sunt reluate si amplificate, în mod diplomatic, de Moscova, într-o tentativa de a scadea tensiunile: Conte, la Moscova, de fiecare data mai puternica, alianta cu Rusia”, intituleaza agentia rusa ‘Sputnik’, pe 25 Octombrie, vorbind despre “o vizita de 360 de grade”. A fost în realitate, o vizita de 180 de grade, deoarece Conte (ca si Renzi, în 2016) sa prezentat ca Sef al Guvernului unei tari al Uniunii Europene, finalizînd vizita cu acorduri economice cu Rusia.

Primul Ministru a omis faptul ca Italia face parte din NATO, sub comanda Statelor-Unite, tara pe care Guvernul Conte o considera “aliatul privilegiat”, cu care a stabilit “o cooperare strategica, aproape o înfratire”. La întîlnirea Italia-Rusia, deci, a luat loc, ca ‘invitat fantoma’, “aliatul privilegiat” sub îndrumarea caruia se situeaza Italia.

În acest mod, a fost trecut sub tacere faptul ca, pe 25 Octombrie – o zi mai tîrziu dupa ce Primul Ministru, la Moscova, definise ca “excelenta” starea relatiilor bilaterale Italia-Rusia – fortele armate începusera, sub comandoul SUA, împreuna cu cele ale celorlalte tari apartinînd lui NATO, exercitiul de razboi Trident Juncture 2010, îndreptat spre Rusia. Exercitiu în care comandourile si bazele SUA/NATO, în Italia, dezvoltasera un rol de o importanta primordiala.

De asemenea a fost trecut sub tacere faptul ca, pe 25 Octombrie – o zi dupa ce Primul Ministru Conte, la Moscova, definise Rusia ca “partener strategic”; – la Bruxelles, guvernul sau participa la Consiliul Atlanticului de Nord, care în unanimitate acuza Rusia, conform “informatiilor” furnizate de Statele-Unite, de a viola Tratatul INF cu un “comportament destabilizator pentru siguranta noastra”. Guvernul Conte a sprijinit astfel, planul Statelor-Unite, de a iesi din Tratatul INF, si de a instala din nou în Europa (inclusiv în Italia) rachete nucleare de distanta intermediara, îndreptate spre Rusia. Acelorasi rachete li se vor alatura noile bombe nucleare B61-12, pe care Statele-Unite vor începe sa le instaleze începînd din luna Martie 2020, în Italia, Belgia, Olanda, si probabil, în alte tari europene, în functie anti-rusa.

La conferinta de presa, ca raspuns unui jurnalist, Putin a clarificat ca tarile europene care vor accepta sa instaleze rachete nucleare de distanta intermediara pe teritoriile lor, vor pune în risc propria lor siguranta, pentru ca Rusia va fi gata sa raspunda.

Conte a asigurat ca “Italia înfrunta cu neliniste aceasta discordie, si va face totul pentru ca sa se mentina deschisa asupra acesteia, o fereastra de dialog”. Ceea ce si face, pregatindu-se sa gazduiasca si sa utilizeze, sub comandoul SUA, noile bombe nucleare B61-12, cu capacitate de patrundere, pentru a distruge bunkerele centrelor de comanda ruse.

Il manifesto, 30 Octombrie 2018

Traducere: Light Journalist


 NO WAR NO NATO

Geografo si geopolitolog. Ultimele lucrari publicate: Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


Moon of Shanghai

MOON OF SHANGHAI

MOON OF SHANGHAI
Click image

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes’

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

MANLIO

President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.


J. Bacque

coronavirus in Russia


Imagem

PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental


ÍNDICE


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

THE PUTIN INTERVIEWS


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html


FOX NEWS

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


MANLIO DINUCCI -- NO WAR NO NATO

putin

Açores


Subtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


URGENT IMPORTANT -- FINANCIAL ASSISTANCE NEEDED FOR A YOUNG BOY 14 Y OLD WITH BRAIN CANCER

Dear Friends,

I have never asked any money/donations for myself in my blogs (400) but this is an exceptional emergency. Please help the best you can to assist Isabelle, our French Coordinator, to alleviate as much as possible her step son's health condition.You can donate through Kees De Graaff

Type your recurring amount here:


PayPal


The email address connected with Kees Paypal account is keesdegraaff@gmail.com

Many thanks from the heart to all of you.PUTIN FRENCH2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.

BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROMANIAN, PORTUGUESE

PRESIDENT

Labels

: ARTICLES 'Epica della guerra di liberazione' "Restabelecer factos distorcidos" "Restoring distorted facts" “Full Spectrum Dominance” « Rétablir des faits distordus » «DICHIARAZIONE DI FIRENZE» 1961 21st Century Wire 2AFRICA 4 Novembre 5G 5G Technology 6ª coluna 6th Column 7 APRIL 70 GODINA NATO-a: KONTINUIRANI RAT 9/11 911 A Arte da Guerra A BRAMERTON A GUERRA NUCLEAR A Message from Larry Romanoff A new kind of Tiranny A. Orlov A.C. Abayomi Azikiwe ABIZAID ABOGADOS ABOGADOS PROGRESISTAS DE ESPAÑA ABOUT TRUMP Abu Bakr al Baghdadi Acción secreta Açores activism Adam GArrie ADL Afeghanistan Afghanistan Africa Ajamu Baraka AL-ASSAD AL-HUSAINI Alberto Bradanini Aleksandar PAVIC Alemanha ALENA Alessandropoli alex gorka Alex Lantier Alexander Azadgan ALEXANDER COCKBURN ALEXANDER DUGIN ALEXANDER KUZNETSOV Alexandra Bruce Alexandre Artamonov Alexandre Cazes ALEXIS Alfred McCoy ALLARME PER LA CRESCENTE TENSIONE INTERNAZIONALE Allied Spirit Allies Ambasciatore della Lettonia AMBASSADRICE DE LETONNIE Ambrose Evans-Pritchard AMÉRICA AMERICAN EXCEPTIONALISM AMLO an Greenhalgh Ana de Sousa Dias ANA SOUSA DIAS ANASTASOV Anatol Lieven Andre Vltchek ANDREI AKULOV Andrew Griffin Andrew Korybko Andrew P. Napolitano Andrey Afanasyev Anglozionists animals Ann Diener Ann Wright Anna Hunt ANNA KURBATOVA Anna Von Reitz Anne Speckhard Ph. D. Anne Speckhard PH. D ANONYMOUS PATRIOTS Anti-Media News Desk António Guterres Antony C. Black ap APEC APEL CONDUCATORILOR CELOR NOUA STATE DETINATOARE DE ARME NUCLEARE APELA A LOS LÍDERES DE LOS NUEVE ESTADOS CON ARMAS NUCLEARES APELO AOS DIRIGENTES DOS NOVE ESTADOS DETENTORES DE ARMAS NUCLEARES APPEAL TO THE LEADERS APPEL AUX DIRIGEANTS APPELLO AI LEADER DEI NOVE STATI APRIL 7 Arab NATO aRABIC Arabische NAVO ARAM MIRZAEI Argentina Ariel Noyola Rodríguez ARJUN WALIA ARMENIAN ARMES NUCLÉAIRES armi atomiche ARMI NUCLEARI arrested ARTICLES Asaf Durakovic Asia Asma Assad ASMOLOV ASSANGE assassination At the helm: 20 years ago Atomic bomb Atomic Bombs Australia Automóveis Eléctricos AUTOPSY Avelino Rodrigues Aviano AVNERY B61 B61-12 B61-12 Bomb BAKER balfour BAN ALL NUCLEAR WEAPONS bankers BAOFU barcelona Barrett Brown Bashar al-Assad Basi americane Baxter Dmitry BECKER Before it's News BEGLEY Bell & Edison Belmarsh Prison Belshmare BERGER Berlin Conference BERUTE BILDERBERG 2019 BILL GATES BILL SARDI Binoy Kampmark BIO WAR BIO WARFARE Bio-chemical Warfare BIOLOGICAL WARFARE BIOLOGICAL WEAPONS Biotechnology and GMO BOGDANOV bolsa books about war Boris Johnson Brazilian BRENNAN Brexit BRIAN CLOUGHLEY briefing Bruce Cagnon Bruce Gagnon BULGARIAN Bulletin of The Atomic Scientists Bush family BUTLER By Jack Heart & Orage By Prof Michel Chossudovsky CABRAS Caitlin Johnstone CAMP DARBY CAMPOS DE CONCENTRAÇAO cancer capitalismo CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 CAPÍTULO SETE Captagon Carey Wedler Carla Stea CAROL ADL CARTA ABERTA CARTALUCCI Casques Blancs CASTELLANO CATALUNHA Catherine Austin Fitts CATHY O'BRIEN cats cavaquismo CDC CEI 70 DE ANI AI NATO: DIN RAZBOI ÎN RAZBOI CFO of Huawei Change of Venue CHAPTER TEN Chelsea Manning CHEMICAL WEAPONS CHEMICHAL WEAPONS Chi sono gli incendiari di petroliere CHIESA CHINA China reseeded Chine CHINESE Chinese Embassy Chinese Embassy in France Choice and Truth Chossudovsky Chris Cole CHRIS HEDGES Christchurch Christopher Black CIA CIA Project MK-ULTRA CIMEIRA DE VARSÓVIA CINA CITIBANK civilian repression Claire Bernish Clima CLIMATE CHANGE clinton CNN Coca-Cola Collective Evolution colonialismo coloured revolutions. elections meddling Comitato No Guerra No Nato COMMENTS COMUNICATO/APPELLO Comunidad Saker Latinoamérica Condolences from the President of the Russian Federation CONVEGNO INTERNAZIONALE CONVEGNO INTERNAZIONALE PER IL 70° DELLA NATO CONVENÇÃO INTERNACIONAL DO 70º ANIVERSÁRIO DA NATO CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ PENTRU A 70-A ANIVERSARE A NATO-ULUI CONVERSATIONS WITH PUTIN COOK Cooper Union University coordinamento coranavirus COREIA DO NORTE Corey Feldman corona virus coronavirus coronavírus corporações cost of war COUNTER PUNCH counterpunch Covert Action Covid-19 COVID-19: Survival Guide COVID-20 COVID-US Craig McKee Craig Murray Crimes against Humanity crise dos refugiados CROATIAN CUNNINGHAM CURENT CONCERNS CURRENT CONCERNS CZECH DAMAS Damasco Daniel Ellsberg Daniel Lazare Daniel McCARTHY Daniele Ganser DANISH DANSK Darius Shahtahmasebi DARK JOURNALIST DARK JOURNALISTt DARPA DAVE WEBB DAVID HOROVITZ DAVID IGNATIUS David Krieger David Krieger. Martin Luther King David Lemire David STERN David Swanson DAVIDSWANSON Deal of Century DEAN Dean Henderson Declaração de Florença Declaration of Florence Deena Stryker Deep State Defender Europe 20 Defender Europe 2020 Defense Pact Democracia Multi-Partidos demonização do Islã xiita Denali dependência depopulation Der Krieg gegen Jugoslawien DESENVOLVIMENTO desigualdades Desinformação Mediática Deutsch Devin Nunes Diário do Povo Online Dichiarazione di Firenze Die Kunst des Krieges Die Präsidenten DIMONA DINNUCI DINUCCI DIPLOMACY DISCOURS À l'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE discurso de Walid Al-Moualem Distanziamento sociale DISTORTIONS Dmisa Malaroat DMITRIY SEDOV Dmitry Minin DMITRY ORLOV DOCUMENTARY AND DRAMATIC FILMS ON NUCLEAR WEAPONS Dollar Domenico Losurdo DOMÍNIO DA UNIVERSALIDADE Donald Trump doni DONINEWS Doomesday Clock Dr. Kevin Barrett Dr. Strangelove Dresden drone assassination Drone strikes Drones NATO Dublin DUFF DUGIN e-commerce economia ECONOMIA. POLÍTICA economic costs Economic Theory ECONOMICS Économie mondiale Ed Dames EDITOR'S CHOICE EDWARD SNOWDEN EINLADUNG ZUR INTERNATIONALEN KONFERENZ ZUM 70-JÄHRIGEN JUBILÄUM DER NATO Einstein El Excepcionalismo Americano El Periodico ELECTION Eliason ELIJAH J. MAGNIER ELISABETE LUIS FIALHO Eliseo Bertolasi Elite’s Malthusian Agenda Embaixada da China em França Embaixatiz da Leónia Embajadora de Letonia EMBASSY OF ECUADOR EMMONS empréstimos EN -- INVITATION TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF NATO END FACTORY FARMING endgahl energia solar ENGDAHL English entrevista Environnement epidemias Erdogan Eric S. Margolis Eric Zuesse ERKLÄRUNG VON FLORENZ ESCOBAR ESPANÕL Español estado estado-nação EU EUA Europa EUROPE European Union EUTM Eva Bartlett EVAGGELOS VALLIANATOS Evan at Fight for the Future EVENT 201 Evgeny Baranov EVs Expulsion of Russian Diplomats Over Skripal Case F-35 F. William Engdahl facebook Faco fake news Fake News Awards Fallujah FALTA DE IMPARCIALIDADE FANG Farage farewell address FARSI Fattima Mahdi FBI Federal District Judge Miles Lord FEDERICO PIERACCINI Felicity Arbuthnot FEMA FERDINANDO IMPOSIMATO FERRIS Field McConnell finança finance Finian Cunningham Finnian Cunningham FINNISH FIRENZE First International Conference Against US/NATO Foreign Military bases FIRST PERSON FLÁVIO GONÇALVES FLUORIDATION FMI Follhas FORBIDDEN KNOWLEDGE TV forbidden nowledge FÓRUM ECONÓMICO ORIENTAL Foster Gamble four horsemen FR -- LES 70 ANS DE L'OTAN: DE GUERRE EN GUERRE Fr. Andrew Phillips FRANÇA FRANÇAIS France FRANCESCA CHAMBERS FRANCESCO CAPPELLO Francesco Colafemmina Francis Lee Frankreichs FREE AHED TAMINI FREE Julian Assange FREE PAGES FREE PDF Freeman FRENCH FRISK FULFORD FULL SPECTRUM DOMINANCE Fuller G-20 G20 G20 SUMMIT Galima Galiullina Galima Galiullina GALLAGHER Gareth Porter GARY NORTH Gás natural Gaza General Flynn Genetic Manipulation genocide geopolítica George Gallanis George Szamuely GERMAN German. Manlio Dinucci GERMANOS germany GHOUTA Ghouta Oriental Gilad Atzmon Gilbert Doctorow Giulietto Chiesa Giuseppe Conte Giuseppe Padovano GIVING NAMES Gladio Glen Greenwald Glenn Greenwald Global Economy GLOBAL MELTDOWN GLOBAL RESEARCH GLOBAL RESEARCH NEWS HOUR global warming globalização GMO GMO's REVEALED GMOS Gold GOLD ROBBERY google GORBACIOV AL CONVEGNO DI FIRENZE SULLA NATO GORDON GORDON DUFF GOUTHA Graham E. Fuller Graham Vanbergen GRAZIA TANTA GREAT RESET Greece GREEK GREENHALGH GREENWALD Greg Hunter Gregory Copley GRETA THUNBERG GRETE MAUTNER GRUPO BILDERBERG Guerra alla Jugoslavia GUERRA BIOLÓGICA guerra comeercial GUERRA NUCLEAR GUERRA NUCLEARE Guest Contributions GUEST CONTRIBUTORS GUNNAR GUTERRES HAARP HAGOPIAN Hakan Karakurt health HEGEMONIA USA HELLENIC Henry Kissinger Herbert McMaster HERMAN HERNÂNI CARVALHO HEZ HIBRYD WARS hill HILLARY CLINTON HIROSHIMA Hiroshima & Nagasaki História History History of Mossad assassinations and false flag attacks hollywood HONG KONG Honk if You Love Jesus http://www.independent.co.uk/ http://www.northcrane.com/ http://www.salem-news.com/ http://yournewswire.com/ HUAWEI HUDON HUDSON HUMANITY AT THE CROSSROADS HURRICANE HYBRID WARS Ian Greenhalgh Ian Shilling ideeCondividi Igor Nikulin Il futuro dell’America impeachment INAUGURATION INBJUDAN TILL EN INTERNATIONELL KONFERENS INFÖR NATO´S 70-ÅRSDAG INCÊNDIOS Incirlik INDEPENDÊNCIA India Índia Indiens INF TREATY Inform Clear House Intelligence INTERNATIONAL CONFERENCE IN FLORENCE INTERNATIONAL CONFERENCE IN FLORENCE Italy INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF NATO INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF NATO INTERNATIONALE KONGRES FOR 70 ÅRS DAGEN FOR NATO’S OPRETTELSE INTERNATIONATIONAL CONFERENCE Internet INVITACIÓN PARA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DEL 70º ANIVERSARIO DE LA NATO INVITATION À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LE 70ème ANNIVERSAIRE DE L'OTAN/NATO INVITO INVITO AL CONVEGNO DEL 25 APRILE IODINE IRAN Irão IRAQ Iraq war Iraque IRRAN Isaac Davis ISIS Israel Israeli mass murder Israels IT -- Manlio Dinucci -- L'arte della guerra -- Le 70 candeline (esplosive) della Nato IT – Manlio Dinucci – L’arte della guerra -- Hong Kong Itália ITALIAN ITALIANO Italy ITULAIN Ivan Blot JACQUES CHIRAC Jacques Sapir Jacy Reese JALIFE-RAHME JAMES James A. Lucas James Angleton James Comey JAMES CORBETT JAMES GEORGE JATRAS James ONeil JAMES PETRAS JAMES RISEN Jane Grey Japan JAPANESE Japão Jay Greenberg Jean Perier Jean Périer Jean Toschi M. Visconti Jean-Claude Paye Jean-Luc Melenchon JEFF SESSIONS JEFFREY EPSTEIN Jeffrey Epstein's suicide JEFFREY SMITH JEFFREY ST. CLAIR JEFFREY ST. CLAIR - ALEXANDER COCKBURN Jews JEZEBEL JFK JILL STEIN Jim W. Dean Jimmy Carter Joachim Hagopian Joan Roelofs Johan McCain John Bolton John Helmer John LaForge john McCain JOHN PILGER John Podesta John W. Whitehead JONAS E. ALEXIS Jonas E. Alexis. VETERANS TODAY Jonathan Marshall JONES Jordânia JOSÉ GOULÃO Joseph Thomas jubilados Jugoslávia JULIAN ASSANGE JULIAN ROSE Justice in Focus Symposium Justin Raimondo KADI Kadir A. Mohmand Kadyrov kalee brown Karen Kwiatkowski Karine Bechet-Golovko KATEHON KATHEON Katherine Frisk Ken O’Keefe Kenneth P. VOGEL Kerch Strait kerry KERRY BOLTON Kerry Cassidy Kerry Picket Kevin Barret. VT Khashoggi Kim Petersen KIMBERLEY KINZER KIRYANOV KOENIG Konstantin Asmolov KORYBKO KORZUN KREMLIN LIST Krum Velkov KURDS l'arte de la guerra L'arte della guerra L’agonie de la politique étrangère française L’arte della guerra L’incendie de la cathédrale Notre-Dame L’Italia nella Coalizione «antiterrorismo» La corsa al dominio dello Spazio La course à la domination de l’Espace Labor Lajes USA base Larry Chin Larry Romanoff Latvian Ambassador Lauréat du Club de Periodistas de México Laurent Gerra lavr LAVROV LAW AND JUSTICE Le Monde LE PARISIEN Le Saker Francophone LENDMAN Leonardo LESIN Líbano LIBERIAMOCI DAL VIRUS DELLA GUERRA Líbia LIBRI CONTRO LA GUERRA LIBRO APERTO LIES Lionel Shriver LISBOA LITHIUM lítio Lituania Livorno lletin of The Atomic Scientists LOFGREN LONDON Lorenzo Guerini LVOV LYBIA MACMILLAN macron Maduro Maidan Makia Freeman MANAGEMENT MANLIO Manlio Dinucci Manlio Dinucci - Manual de prevenção e controle da Covid-19 Manuel Ochsenreiter Mar del Plata Mar do Sul da China Marco Cassiano MARCUS WEISGERBER MARGARET KIMBERLEY Margarita Simonyan Margherita Furlan MARIA BUTINA MARIA BUTINA FUND MARIA ZAKHAROVA Mark Citadel Mark Esper Mark Taliano Markus Frohnmaier Martin Berger Martin Hurkes Martin Luther King MARUSEK MARY BETH SULLIVAN Matt Agorist Matt Peppe MATTEO rRENZI MATTHEW COLE MATTHEW JAMISON MAX PARRY May McCain McCloy-Zorin Accords MCLAUGHLIN Media Disinformation Meetings of NATO Ministers of Defence MEGYN KELLY MÉLENCHON MELKULANGARA BHADRAKUMAR memo Memorial day Meng Wanzhou mercado «repo» mercados MERCOURIS MERS-US MES Metas de desenvolvimento nacional da Rússia até 2030 MEU COMENTÁRIO MEXICO MEYSSAN MIC - MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX MICHAEL AVERKO Michael Brenner Michael Hudson MICHAEL JABARA CARLEY Michael S. Rozeff Michael T. Klare Michał Kalecki MICHEL CHOSSUDOVSKY Michel Raimbaud Middle East MIG video mike harris Mike Pence Mike Pompeo Mike Whitney Militarização e Armas de Destruição em Massa Militarization and WMD militarized budget MINA Mint Press News MintPressNews MIRANDA miscalculation Misión Verdad MISSEIS NUCLEARES NA EUROPA missiles nucleaires en Europe missioni cloniale MKULTRA Mohamed Mokhtar Qandiel MOHMAND Montenegro MOON OF ALABAMA moonofalabama MORENA Mossad MOST DAMAGING WIKILEAKS Mouna Alno-Nakhal MOVIMENTO PORTUGUÊS CONTRA A CIMEIRA DA NATO EM LONDRES Mudança de Local NA PRIMEIRA PESSOA nacionalismo NAFTA Nagasaki NÃO À GUERRA NÃO À NATO national archives National Covid-19 Testing Action Plan NATIONAL SECURITY ARCHIVE National Security Strategy NATO NATO & NUKES NATO Araba NATO Counter-Summit NATO EXIT NATO GENNEM 70 ÅR: VEDVARENDE KRIG NATO nello Spazio NATO Summit in London NATO Trident Juncture 2018 NATOME Nazim Hikmet Nazis NED NEDERLANDS NEIL KEENAN NEO neoliberalismo new silk road NEW VIDEO New World Order New York Times NEWS DESK Nicholas Nicholaides Nick Turse NIKANDROV nikki haley Nile Bowie NISSANI NO WAR NO NATO Noam Chomsky NOR Nordkoreas NORMAN SOLOMON NORSK NORTH KOREA North Stream 2 NORWEGIAN NOVOROSSIA novorussia NSA NSA BUILDINGS nuclear nuclear Armageddon Nuclear arsenal NUCLEAR MISSILES AGAINST USA NUCLEAR MISSILES IN EUROPE NUCLEAR WAR NUCLEAR WEAPONS NUCLEAR WEAPONS IN SPACE NUKES Nuremberg NWO NYTIMES O “Acordo do Século” O FUTURO DA AMÉRICA obama obamas Observatório da Guerra e do Militarismo Obstruction of Justice Oil Oliver Stone Olivier Renault OMS ONU OPEN LETTER Operation Paperclip ORIGEM ORLOV Os Acordos McCloy-Zorin OSCAR FORTIN Osservatorio sulla presenza USA in Italia ouro OWoN Team Pakistans Palestina PALESTINE Palestinians pandemia pandemias PANDORA TV Papa Francisco PARRY PARTE 2 Patrick Iber Patrick J. Buchanan Patrick Martin PAUL CRAIG ROBERTS Paul Fitzgerald Paul R. PILLAR Paul Street PAYE Paz PCR peace Pedro Bustamante Pedro Caetano pedrógão grande PEPE ESCOBAR PEPE ESOBAR PERSIAN Peter Dale Scot Peter Dale Scott Peter Koenig PETER KORZUN Petition PETRAS Petrodollar Ph.D Phil Butler PICCARD Pierre Farge PILGER Pisa Book Festival PISKORSKI PLAZA DE TIANANMEN Plenary session of the Eastern Economic Forum PODESTA Police State & Civil Rights POLISH Política Political Economy Políticas anti-Covid-19 POLSKI Pompeo Pompeo threatens Putin Pope Bergoglio Pope Francis Porte-parole du Comitato No Guerra No Nato PORTO Portugal PORTUGUÊS PORTUGUESE Portuguguese Poutine POW POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU K PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA NATO PRAVDA prc Premierminister und Gesetzgeber Chinas premIo dal Club de Periodistas de México Prémio Internacional de Análise Geoestratégica Premio Internacional de Análisis Geostratégico Premiul Internațional de Analiză Geostrategică preservação ambiental Presidential Address to Federal Assembly Presidential Address to the Federal Assembly PRESTON JAMES Prof Michel Chossudovsky Prof Rodrigue Tremblay Project Veritas PROJECTO MK-ULTRA projecto Secasol psychological warfare Psycological Warfare PSYOP Psywar Público PUERTO RICO PUTIN Putin in Italia Putin’s State of the Union PUTIN/TRUMP Putin/Trump meeting PYOTR ISKENDEROV Queen Elizabeth racism Rajan Menon RAND CORPORATION Raphaël Meyssan rebecca gordon Rede des Präsidenten vor der Bundesversammlung Redmayne-Titley Relatório do 2º Trimestre RELAX remote viewing Rep. Ron Paul Replant American Dream réseau Réseau International Réseau Voltaire Réseau Voltaire: Resources Warfare Rete Civica Livornese Contro la Nuova Normalità della Guerra Revue Défense Nationale Ricardo Vaz RICHARD DOLAN Richard Galustian Richard Labévière Richard Spencer Rick Sterling Rob Slane Rob Urie Robert Bridge Robert F. Kennedy Jr Robert J. Burrowes Robert J. O’Dowd Robert Maginnis Robert Mueller Robert O’Dowd ROBERT PARRY robert steele ROBERTS rof. Mohssen Massarrat ROLAND Roland San Juan blog ROMÂNA ROMANIA PROTESTS ROMANIAN ROMÎNA Ron Aledo RON PAUL Ron Paul Institute Ron Unz rothschild RT Rudolph Giuliani RUDY GIULIANI RUSSIA Russia feed RUSSIA TODAY russiafeed russiagate RUSSIAN Russian & Chinesese leaders Russian Insider RUSSIAN OLIGHARCHS Russie politics Russka Russlands RUSSOPHILE Ryan Dawson Ryan Gallagher s: ARTICLES s:ARTICLES Sahra Wagenknecht SALÁRIO Salman Rafi Sheikh sana SANÇÕES sanctions sanders SANTOS SILVA Sarah Abed SARS-US sARTICLES SCAHILL SCOTT Scott Humor Sea of Azov Sean Adl-Tabatabai Seeds of Destruction September 25 SERBIAN SERGEY LAVROV serviços secretos servizi segreti Sessão Plenária do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo sessions Seth Ferris SETH RICH SHAKDAM Shane Quinn Sharon Tennison Shawn Hamilton SHEIKH sic sic notícias Sigonella SIMON PARKES SIPRI Síria Skripal poisoning SLOVAK SLOVENIAN SLOVENSKÝ Smith & Wesson SNOWDEN SNYDER soberania Soleimani assassination Sophie & Co Søren Korsgaard Soros SOUS NOS YEUX SOUTH FRONT South Korea SOUTHFRONT Sovranità SP -- Manlio Dinucci -- «EL ARTE DE LA GUERRA»‎ La estrategia del caos dirigido Space Daily SPACE WARFARE Spain SPANISH speech GERMAN MP Speech at UN Assembly SPEECH TO FEDERAL ASSEMBLY Speer-Williams Sputinik sPUTNICK SPUTNIK SPY SPYING STACHNIO Stalin Stanislav Petrov State of the Nation stealth B-2 Spirit STEPHEN KARGANOVIC Stephen Kinzer Stephen Lendman Steve Pieczenik STEVE PIECZENIK: Steve Robertson Steven MacMillan STONE STORM CLOUDS GATHERING StormCloudsGathering.com STRAGE DI PIAZZA FONTANA PROVENIVA DALLE BASI NATO» Strategic Culture Strategic Maneuvers STRATTON STRYKER submarino ARA San Juan SUMMIT Sunagawa SUOMI SVENSKA SWEDISH SYLVAIN LAFOREST Syria t T.J. COLES Taiwan TAKEHON TALIANO TASS Tavolo della Pace Val di Cecina Tecnologia 5G TED RALL TEREHOV Terrorismo the The American Insider The Anti-Media the coming storm The deeper state The Duran The Financial Times The Financial Times's Interview with President Putin THE HAMMER AND THE DANCE THE INFINITE WAR THE INTERCEPT The Rockefeller Foundation The Rockeffeler Foundation The Rockfeller Foundation THE SAKER the true activist THERAPEOFJUSTICE Thierry Meyssan Thierry Meyssan. Syria Third Presidential Debate Tik-Tok Tillerson TNP Treaty tom dispatch TOM ELEY Tom Engelhardt Tom Feeley TOM JOAD Tomas Pueyo TomDispatch TOMGRAM Tony Blair Tony Cartalucci torna il Trattato di Nanchino torture TRADE WAR TRUCE Trattato Open Skies TRE LIBRI CONTRO LA GUERRA trees True Activist TrueActivist.com trump Trump's impeachment TSUKANOVA TTIP Tukish Tulsi Gabbard TUR TURCHIA TURKEY Turkish TURQUIA Turquish Twitter TYLER DURDEN Udo Ulfkotte UE UITNODIGING VOOR HET INTERNATIONALE CONGRES VANWEGE HET 70e JUBILEUM VAN DE NAVO UK Ukraine Ukraine provocation Ukrainian Deserter Ukrainian Provocatian Un cambio de lugar de encuentro Un Messaggio di Larry Romannoff Un Mondo senza guerre UNIÃO EUROPEIA Union of Concerned Scientists UNITED BASES OF AMERICA UNITED KINGDOM UNITED STATES UNRISTRECTED WARFARE US bases in Greece US ELECTIONS US HEGEMO US HEGEMONY US imperialism US NATO AGENDA US NATO War US NATO War Agenda USA USA bases in Greece USA ELECTION USA ELECTIONS USA Hegemony USA USE OF CHEMICAL WEAPONS USA/NATO Bases uso militar uso militare vaccin vacina vacinas VALDAI Valentin Vasilescu Van AUKEN Vanessa Beeley VASILESCU Vault 7 Venezuela Veteran Intelligence Professionals for Sanity VETERANS VETERANS TODAY VETERNAS TODAY Victory Day video video interview VIDEO. videos VIETNAM VETERANS Viktor Mikhin VITALY CHURKIN VITOR LIMA VÍTOR LIMA Vladimir Chizhov VLADIMIR KOZIN VLADIMIR PUTIN Vladimir Safronkov Vladimir Terehov VLTCHEK Votos de Feliz 2020 VT Waking Times WANTA war Warsaw Washingtons blog WAYNE MADSEN Weapons of Mass Destruction WENDY WOLFSON – KEN LEVY WESTBERG Westmoreland wheel of misfortune WHITEHEAD WHITNEY WEB Whitney Webb WIKILEAKS Wikispooks William Barr William Blum WILPF Wladimir Putin WOODS world beyond war world cup 2018 WORLD HEALTH ORGANIZATION Wright Brothers Wuhan WWII XI JIMPING Xi Jinping Yameen Khan Yanis Varoufakis YEMEN YOUNG HERO Youssef A. Khaddour Yuan Yugoslavia ZAKHAROVA ZÉ GERALDO ZEROHEDGE Zhang Wenhong ZIKA ZUESSE ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТАМ ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНВЕНЦИЮ ПОСВЯЩЕННУЮ 70й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАТО РУССКИЙ СРПСКИ 国际会议邀请 北约成立70周年纪念日 简体中文 美国例外论